0 2068 8899
thenine.property.management@gmail.com

SERVICES

บริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งโดย ทีมบริหาร ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริหารนิติบุคคลฯ มากกว่า 15 ปี บริหารจัดการงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุด(คอนโด) ที่พักอาศัย บริหารจัดการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ABOUT US

01

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

บริษัทฯให้บริการด้านงานจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ภายใต้กรอบเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดและเป็นไปตาม พรบ.จัดสรรที่ดินทุกประการ

02

บริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

บริษัทฯให้บริการด้าน บริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานของท่านเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้ พรบ.จัดสรร/ข้อบังคับนิติฯ ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพย์สินของท่านเกิดมูลค่าเพิ่มต่อไปในอนาคต

03

บริการงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน)

บริษัทฯให้บริการด้านงานรักษาความสะอาด โดยที่มีประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการทำงานและการใช้วัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด โดยได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จนมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี

THE NINE

PROPERTY MANAGEMENT

บริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งโดย โดยทีมบริหาร ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริหารนิติบุลคลฯ มากกว่า 15 ปี บริหารจัดการงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุด(คอนโด)ที่พักอาศัย บริหารจัดการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

ทั้งนี้เพื่อมุ่งสร้างมาตราฐานที่ดีเลิศ พร้อมทั้งมุ่งเน้น สร้างสรรค์ ดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านสมาชิกผู้พักอาศัย หรือ ผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยรักษา และ เสริมสร้างภาพลักษณ์ ช่วยเพิ่มมูลค่าราคาให้กับโครงการของท่านต่อไปในระยะยาว

OUR
OFFICE