การประชุมใหญ่เจ้าของร่วมฯ หน่วยงานอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 6-7