กีฬาสีสานความสัมพันธ์ ( สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจำปี 2562 )