ฝ่ายบริหาร

คุณก่อวิท พรมจักร์

กรรมการผู้จัดการ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา

ประวัติการทำงาน
บริษัท ปริญสิริ จำกัด ( มหาชน )
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ( มหาชน )
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ( มหาชน )

คุณสุพจน์ อินเพชร

กรรมการ

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ

ประวัติการทำงาน
บริษัท ปริญสิริ จำกัด ( มหาชน )
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ( มหาชน )
บริษัท วินด์มิลล์ อาร์คิเทค จำกัด
บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด ( มหาชน )

คุณบรรดาศักดิ์ ปิ่นทอง

ผู้อำนวยการ

คุณบริพัตร บำรุงศิลป์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณจันทร์เพ็ญ พรหมสวัสดิ์

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณณัฐมนต์ บกแก้ว

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณพจนา บัวบุญ

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณอิสรา แดงไผ่

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

คุณวุฒิชัย พรมจักร์

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

คุณชิษณุพงศ์ อรรถาวร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม

จ่าเอกโชคชัย ไร่ประเสริฐ

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบุคคลและฝ่ายกฎหมาย

คุณมาลี ชมชื่น

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคลกร

คุณสุวนันท์ แป้นเจริญ

ฝ่ายการเงิน

คุณมลฤดี เงินบุคคล

ฝ่ายบุคคล