บริการของเรา

บริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งโดยทีมบริหาร ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริหาร นิติบุคคลฯมากกว่า 15 ปี บริหารจัดการงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุด(คอนโด)ที่พักอาศัย บริหารจัดการงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

หน้าแรก / บริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

บริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

1. บริการที่ปรึกษา

1.1) จัดทำฐานข้อมูลให้ชัดเจน
1.2) ค้นหาปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหา
1.3) วางแผนปฏิบัติและประเมินผล

2. การบริหารจัดการอาคาร

2.1) การควบคุม และตรวจสอบกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบกฎเกณฑ์การอยู่อาศัยร่วมกัน และการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง
2.2) การบริหารบัญชีการเงิน
2.3) การบำรุงรักษาทรัพย์สินต่างๆ
2.4) การควบคุมดูแลงานบริการด้านรักษาความปลอดภัยด้านรักษาความสะอาด สวน กำจัดแมลง และประกันภัย
2.5) การวางแผนควบคุมพลังงาน
2.6) การส่งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้ใช้อาคาร และผู้พักอาศัย
2.7) ให้คำปรึกษา และความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับ

โดยแบ่งออกเป็นหมวดดังนี้

1. หมวดบริหารการเงิน

1.1) นำระบบ Software เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
1.2) ดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3) นำเสนอรูปแบบ การบริหารเงินกองทุนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
1.4) จัดทำสรุปผลด้านการเงินเป็นประจำทุกๆ เดือน
1.5) จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทุก 7 ปี
1.6) สามารถตรวจสอบการเงินได้ทุกเวลา

2. หมวดบริหารระบบบัญชี

2.1) นำระบบ Software เข้ามาช่วยในการจัดทำบัญชีต่างๆ
2.2) จัดทำบัญชีทะเบียนทรัพย์สิน และทรัพย์ส่วนกลาง
2.3) จัดทำสรุปผลด้านบัญชีเป็นประจำทุกๆ เดือน และบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ

3. หมวดกฎหมาย

3.1) ให้ทำปรึกษาข้อกฎหมาย และฟ้องร้องดำเนินคดี
3.2) ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างงานบริการต่างๆ

4. หมวดบริการ

4.1) ควบคุมและตรวจสอบงานรักษาความปลอดภัย ที่จอดรถ Guard scan และบันไดหนีไฟ
4.2) ควบคุมตรวจสอบงานรักษาความสะอาดให้มีประสิทธิภาพ
4.3) ควบคุมตรวจสอบงานดูแลสวน และต้นไม้ให้มีประสิทธิภาพ
4.4) ควบคุมตรวจสอบควบคุมหนูและแมลงให้มีประสิทธิภาพ
4.5) ให้บริการผู้เช่า และผู้ว่าจ้าง ในด้านต่างๆ ให้ได้รับความสะดวกสบายในการใช้สอยสถานที่
4.6) ให้คำปรึกษาต่างๆ เช่น การตรวจสอบอาคาร การซ้อมหนีไฟ การตรวจสอบคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม

5. หมวดซ่อมบำรุง

5.1) ใช้ระบบการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรในอาคาร
5.2) ควบคุมการเปิดปิดเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เหมาะสม
5.3) ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
5.4) อนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.5) ควบคุมและบริหารวัสดุคงคลัง
5.6) ควบคุมประสานงานผู้รับเหมาภายนอก
5.7) บริการตรวจสอบซ่อมแซม
5.8) ให้คำปรึกษาการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ แก่ลูกค้าและผู้ว่าจ้าง

6. หมวดการพัฒนาอาคาร และสถานที่

6.1 ) การตีเส้นจราจร
6.2) ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ
6.3) ซ่อมแซมสีผนังและทางเดิน
6.4) จัดพรมเช็ดเท้าในส่วนต่างๆ ที่เหมาะสม
6.5) จัดทำห้องสันทนาการ ห้องสมุด
6.6) Internet ความเร็วสูง
6.7) เครื่องขยายสัญญาณ โทรศัพท์มือถือ
6.8) ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
6.9) ตู้ ATM
6.10) ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในอาคาร
6.11) นำระบบ IT ประยุกต์กับงาน Parking System บัญชี-การเงิน ระบบ CCTV ระบบ Key Card และระบบ Fire Alarm

งานด้านประชุม

ได้แก่ งานประชุมคณะกรรมการ งานประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และตามนโยบายของคณะกรรมการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และหรือขออนุมัติดำเนินการด้านต่างๆ เช่น การรายงานงบรับจ่ายประจำเดือน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้จะจัดให้มีการประชุมในระดับพนักงาน และ Supplier ของนิติบุคคลฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามงาน รับทราบปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

ปัญหาที่เกิดจากการสร้างบ้านจัดสรร

 1. ปัญหาการถอนค้ำประกันสาธารณูปโภค
 2. ปัญหาระยะเวลาการดูแลสาธารณูปโภค
 3. ปัญหาการพ้นจากการดูแลสาธารณูปโภค
 4. ปัญหาการจดจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 5. ปัญหาการส่งมอบและรับมอบสาธารณูปโภคและที่ตั้งอาคารสำนักงานนิติบุคคลฯ
 6. ปัญหาการส่งมอบเงินค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค 7% และเงินค่าบริการสาธารณะของลูกค้าที่เก็บล่วงหน้าระยะเวลา 1-3 ปี
 7. ปัญหาการตรวจสภาพสาธารณูปโภคและการตกลงวิธีการซ่อมแซมและราคาซ่อมแซมกับนิติบุคคลฯ
 8. ปัญหาภาระจำยอมที่ดินจัดสรร และที่ดินนอกจัดสรร
 9. ปัญหาการโอนมิเตอร์น้ำประปาและมิเตอร์ไหฟ้าส่วนกลาง
 10. ปัญหามิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้าของลูกค้า
 11. ปัญหาจัดประชุมใหญ่ของนิติบุคคล
 12. ปัญหาน้ำท่วมภายใน และภายนอกหมู่บ้าน

ผลของการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 1. ผู้จัดสรรที่ดิน พ้นจากหน้าที่ในการบำรุงรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในส่วนที่ดินที่ยังไม่จำหน่าย
 2. ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 3. หมู่บ้านจัดสรรมีฐานะเป็นนิติบุคคล
 4. มีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรเป็นตัวแทนดำเนินกิจการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามข้อบังคับตามกฎหมาย
 5. คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสารเป็นตัวแทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก

อำนาจหน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

 1. กำหนดระเบียบการใช้ประโยชน์สาธารณูปโภค
 2. กำหนดระเบียบการอยู่อาศัยการจราจร
 3. เรียกเก็บเงินค่าใช้จ่าย
 4. เป็นโจทย์แทนสมาชิกตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป
 5. จัดให้มีบริการสาธารณะ
 6. ดำเนินการอื่นๆ ตามกฎหมาย

 

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 1. สมาชิกมีสิทธิที่จะใช้บริการสาธารณะต่างๆ ภายในหมู่บ้านได้
 2. สมาชิกมีหน้าที่ร่วมกันชำระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา และการจัดการสาธารณูปโภคของหมู่บ้าน

ขอบเขตการบริหารการจัดการหมู่บ้าน

ด้านงานบริการ

 1. รับนโยบายจากเจ้าของโครงการมาปฏิบัติ
 2. อำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของโครงการ
 3. ติดต่อประสานงานกับพื้นที่โดยรอบ
 4. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้จัดสรร
 5. จัดทำคู่มือการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวก และระเบียบการใช้งาน
 6. จัดทำรายงานประจำเดือน รายงานผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการต่างๆ
 7. การแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้เจ้าของโครงการ
 8. ควบคุมตรวจสอบและให้คำแนะนำงานด้านรักษาความสะอาด
 9. ควบคมตรวจสอบ และให้คำแนะนำงานด้านรักษาความปลอดภัย
 10. ควบคุมตรวจสอบ และให้คำแนะนำงานดูแลตัดแต่งสวน

ด้านบริหารการเงิน

 1. นำระบบ Software เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
 2. ดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. นำเสนอรูแบบ การบริหารเงินกองทุนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 4. จัดทำสรุปผลด้านการเงินเป็นประจำทุกเดือน
 5. จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายล่วงหน้าทุกปี
 6. สามารถตรวจสอบการเงินได้ทุกเวลา

ด้านบริหารระบบบัญชี

 1. นำระบบ Software เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
 2. ดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. จัดทำสรุปผลด้านบัญชีเป็นประจำทุกๆ เดือน และบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ

ด้านกฎหมาย

 1. ให้คำปรึกษาข้อกฎหมาย และฟ้องร้องดำเนินคดี
 2. ตรวจสอบสัญญาว่าจ้างบริการต่างๆ

ด้านการพัฒนาหมู่บ้านและสถานที่

 1. การตีเส้นจราจร
 2. ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ
 3. ซ่อมแซมทางเท้า
 4. ตู้ ATM (หน้าโครงการ)
 5. ตู้น้ำหยอดเหรียญ (สโมสร)
 6. นำระบบ IT ประยุกต์กับงานบัญชี-การเงิน ระบบ CCTV ระบบ Key Card

งานด้านวิศวกรรม และซ่อมบำรุง

 1. ควบคุมดูแลตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปาสุขาภิบาล ให้อยู่ในสภาพปกติ และจำทำแนวทางการประหยัดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลฯ
 2. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่มีสัญญาว่าจ้างกับนิติบุคคลฯ รวมทั้งการ
  ควบคุมดูแลและตรวจสอบผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมที่เข้ามาปฏิบัติงานในหมู่บ้าน ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลฯ
 3. ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 4. ตรวจสอบระบบปั้มน้ำพุ น้ำตกต่างๆ ของนิติบุคคลฯ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 5. จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) งานระบบต่างๆ ที่ติดตั้งใน หมู่บ้าน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการจัดทำประวัติการซ่อมแซม เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ และตัดสินใจในการดำเนินการซ่อมแซมหรือจัดซื้อใหม่

งานด้านประชุม

ได้แก่ งานประชุมคณะกรรมการ งานประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการให้มีการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และตามนโยบายของคณะกรรมการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และหรือขออนุมัติดำเนินการด้านต่างๆ เช่น การรายงานงบรับจ่ายประจำเดือน การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น นอกจากนี้จะจัดให้มีการประชุมในระดับพนักงาน และ Supplier ของนิติบุคคลฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามงาน รับทราบปัญหา และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้