ประชุมเสวนาให้ความรู้การเป็นนิติบุคคลฯ(โครงการเทรนดี้ ธารา พระราม2)