สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความสามัคคี การพัฒนาคุณภาพองค์กร. และการพัฒนาพนักงานในองค์กร วันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2560  ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท