เกี่ยวกับเรา

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา

บริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยทีมบริหารที่มีประสบการณ์งานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด มากกว่า 15 ปี และ เนื่องด้วยบริษัทฯ มีทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์ มุ่งเน้น นโยบาย เข้าถึง และเอาใจใส่ ลูกค้าโดยต่อเนื่อง ทำให้ได้รับ ความไว้วางใจจากมากขึ้น มีลูกค้าบอกต่อกันไป ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันบริษัทฯ มีหน่วยงานที่ดูแล ทั้งหมู่บ้านและคอนโดอยู่ จำนวน มากกว่า 100 หน่วยงาน และ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น จะขยายอย่างต่อเนื่องตาม นโยบาย เข้าถึงและเอาใจใส่ลูกค้าของเราต่อไป

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำทางธุรกิจ  ใส่ใจอย่างมิตรภาพ  ทำตามคำมั่นสัญญา  นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ  โดยทีมบริหารมืออาชีพ“

พันธกิจ (Mission)

1.มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการแบบมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี เข้ามาใช้เพื่องานบริการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.ยึดมั่นในคำสัญญาเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
4.เป็นองค์กรที่มีผู้ใฝ่ฝันเข้าร่วมงาน

เป้าหมาย (Goal)

บริษัทฯบริหารงานด้วยทีมงานมืออาชีพ มีความโปร่งใส่ ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. เก็บเงินค่าบริการสาธารณะให้ได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด จัดทำบัญชีตามหลักบัญชี พร้อมปิดประกาศให้สมาชิกฯ ทราบภายในวันที่ 15 ของทุกเดือนหรือตามกำหนดในข้อบังคับฯ
  2. บริหารจัดการให้สภาพโครงการ เป็นระเบียบเรียบร้อย และ ลูกค้ามีความพึงพอใจ ตามเป้าหมายทีกำหนด เช่น ความสะอาดของพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโครงการ, งานสวนมีสภาพเขียว, สระน้ำใสสะอาดฯลฯ
  3. สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ถนน สโมสร ไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ ต้องมีสภาพพร้อมใช้งานได้เป็นปกติ อยู่ในเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
  4. สามารถบังคับใช้กฎระเบียบ/ข้อบังคับฯ ได้ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ไม่เกิดความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ในเกณฑ์ที่กำหนดเป้าหมายร่วมกัน
บริการของเรา

SERVICES

บริษัท เดอะไนน์ พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด ก่อตั้งโดย ทีมบริหาร ที่มีประสบการณ์ด้านงานบริหารนิติบุคคลฯ มากกว่า 15 ปี บริหารจัดการงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและนิติบุคคลอาคารชุด(คอนโด) ที่พักอาศัย บริหารจัดการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

01

บริการจดทะเบียนนิติบุคคล

บริษัทฯให้บริการด้านงานจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ภายใต้กรอบเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดและเป็นไปตาม พรบ.จัดสรรที่ดินทุกประการ

02

บริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

บริษัทฯให้บริการด้าน บริหารจัดการอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานของท่านเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้ พรบ.จัดสรร/ข้อบังคับนิติฯ ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพย์สินของท่านเกิดมูลค่าเพิ่มต่อไปในอนาคต

03

บริการงานรักษาความสะอาด(แม่บ้าน)

บริษัทฯให้บริการด้านงานรักษาความสะอาด โดยที่มีประสบการณ์ทั้งด้านเทคนิคการทำงานและการใช้วัสดุอุปกรณ์การทำความสะอาด โดยได้รับการฝึกอบรมจากเจ้าของผลิตภัณฑ์จนมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของงานที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี